El Consell d’Estat s’ha pronunciat aquesta mateixa setmana contra la reforma de l’Administració local aprovada pel Govern espanyol, després de rebre prop de 3.000 recursos d’inconstitucionalitat, entre els quals s’hi compten un 90% dels municipis de Catalunya. La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) és, ara com ara, un de les preocupacions més importants en l’agenda dels ens locals del país, donat que és una llei recentralitzadora, que vulnera competències de la Generalitat i el principi d’autonomia local, i perjudica greument els serveis que reben els ciutadans.


 

Des de bon començament, quan la LRSAL era un avantprojecte de llei, la Diputació de Lleida ja va alertar de les conseqüències negatives que la seva aplicació suposaria per als municipis de Lleida. És per aquest motiu que la Diputació encomanà a la UdL l’elaboració d’un estudi tècnic sobre l’impacte que tindria en municipis i ciutadans l’aplicació d’una llei que delimitava competències municipals, recentralitzava cap a les diputacions serveis que venien prestant des de feia 35 anys els ajuntaments i abonava la supressió de municipis, en nom d’una més que dubtosa estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Per minimitzar els efectes de la llei al món local, en l’última reunió mantinguda amb els presidents dels consells comarcals i els alcaldes de capital de comarca decidirem la creació d’una comissió de treball per defensar l’autonomia local i la continuïtat dels serveis que els consistoris ofereixen als ciutadans des de la proximitat. Tot i que el posicionament del Consell d’Estat i el Tribunal
Constitucional (que ha admès a tràmit tots els recursos presentats contra la nova llei) puguin obrir les portes a un replantejament general de la llei, aquesta comissió continua treballant en coordinació amb els ajuntaments per avançar-nos als efectes que es deriven de la seva aplicació.

A l’espera doncs de com es desenvolupa aquest procés, des de la Diputació de Lleida tenim clares dues coses. Primer, que qui determina el model d’ens locals de Catalunya ha de ser el nostre Parlament i no les Corts Generals de l’Estat, perquè sobre la base d’un model propi podrem aconseguir una administració eficient i eficaç, d’acord amb allò que ens demana la ciutadania de Catalunya. I segon, que la proposta de fusió o eliminació de municipis, per augmentar l’eficiència de les administracions locals i l’estalvi, ni s’adequa a l’objectiu pretès ni és de cap manera creïble, perquè els serveis de proximitat que presten ara els municipis no els pot donar cap altra administració més allunyada. I, encara menys, amb la mateixa eficàcia i eficiència econòmica.

Que aquest informe manifesti clarament que la LRSAL es una llei que vulnera l’autonomia municipal, demostra que la reforma local no es res més que la intenció de buidar els ajuntaments de les seves competències, a través dels mecanismes dels costos i de les denominades impròpies, i reforça els recursos que s’expressen en aquests mateixos termes.

Amb el dictamen del Consell d’Estat es posa encara més de manifest el debilitament que la reforma del món local comportarà per a l’autonomia dels municipis. Esperem que el Tribunal Constitucional atengui la queixa dels ajuntaments.

Joan Reñé i Huguet